Junta de Govern Local

print pdf
 
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.
 
 
Àrea: Governació, hisenda, recursos humans       
  • Enric Ferré Ginovart, Alcalde President
 
Àrea: Serveis públics i urbanisme
  • Xavier Perez Plana, 1r. tinent d'alcalde  
 
Àrea: Benestar social, sanitat i gestió d’equipaments     
  • Joan Galofre Domingo, 2n. tinent d'alcalde
 
Àrea: Ensenyament, cultura i turisme   
  • Montserrat Papiol Domingo
 
Àrea: Joventut, festes, esports i noves tecnologies    
  • Meritxell Boix Riesco