Ordenances fiscals

print pdf

 

 

Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores, distribuidores i comercialitzadores de serveis de subministrament

 Descarregar document 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

 Descarregar document 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

Descarregar document 

Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Descarregar document 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Descarregar document 

Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d'infants municipal

Descarregar document 

Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de menjador escolar

Descarregar document 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

Descarregar document 

Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres resdius sòlids urbans

Descarregar document 

Text refós de l'ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Descarregar document 

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Descarregar document 

Text refós de l'ordenança reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

Descarregar document