Subvencions concedides any 2016

print pdf

 

  • Subvenció – Cooperació als ens locals

Interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals    

Anualitat 2016:
Concepte:            Banc Sabadell
Pressupost :            1.988,64           
Percentatge concedit                100,00 %
Import concedit        1.988,64         

Concepte:            BBVA-CX
Pressupost :            100,28           
Percentatge concedit                100,00 %
Import concedit        100,28

Concepte:            BBVA-CX
Pressupost :            52,81           
Percentatge concedit                100,00 %
Import concedit        52,81

 

  • Subvenció - Cultura

Projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2016    

Obra:  instal•lació terra tècnic de la planta segona del castell amb un pressupost de 20.335,78 €
Pressupost elegible:        12.201,46
Pressupost mínim a executar:      7.591,17           
Percentatge concedit                    89,17 %
Import concedit        6.768,78         

 

  • Subvenció  - Cooperació als ens locals

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal.  Curs 2015-2016:    
Pressupost :            5.075,00           
Percentatge concedit              100,00 %
Import concedit        5.075,00         

 

  • Subvencions de caràcter excepcional

Obra: reposició cablejat de l’enllumenat públic
Pressupost elegible:        16.995,35 €
Pressupost mínim a executar:      5.813,60           
Percentatge concedit                    80,00 %
Import concedit          4.650,88   

 

  • Subvenció del SAM-Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Material pel consultori mèdic local

Pressupost elegible:                                            6.271,17 €

Pressupost mínim a executar:                             3.831,68 €

% concedit:                                                             90,00 %

Import concedit:                                                 3.448,51 €

Control sanitari de l’aigua

Pressupost elegible:                                            2.400,00 €

Pressupost mínim a executar:                             2.105,76 €

% concedit:                                                             90,00 %

Import concedit:                                                 1.895,18 €

 

  • Subvenció del SAC-Cultura

Contractació d’activitats incloses al catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments import subvenció 2016:                   7.714,00 €