Correcció d'errades. Bases del procés de selecció Secretaria Intervenció

print pdf
25/10/2017 Actualitat

Correcció d'errades. Bases del procés de selecció Secretaria Intervenció

Correcció d'un error material a les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretari Interventor de l'Agrupació dels municipis de Rodonyà, Alió i el Rourell pel sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció.

A l'apartat a.2 Experiència professional relatiu a la “Fase de concurs: Valoració dels mèrits”, on estableix “fins a un màxim de 0,06 punts” hi ha de dir “fins a un màxim d’1 punt”.