Admesos i exclosos selecció Secretaria Intervenció

print pdf
07/11/2017 Actualitat

Admesos i exclosos selecció Secretaria Intervenció

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES

Data: 6 de  novembre de 2017

 

1. ANTECEDENTS

1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de setembre de 2017 es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de de l’Agrupació de municipis de Rodonyà, Alió i el Rourell pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que consta vacant a la plantilla de personal d’aquest dels respectius Ajuntaments de l’Agrupació.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT número 189 de data 29 de setembre de 2017.

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7469 de data 6 d’octubre de 2017.

La convocatòria i el text íntegre de les bases també es va exposar a l’e-Tauler amb data 7 d’octubre de 2017.

1.2. En data 26.10.2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària - interventor/a interí/na.

2. FONAMENTS DE DRET

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

            Admesos (últims tres números del DNI i lletra):

            1.         ...464-V

2.         ...213-A

3.         ...656-D

4.         ...217-Q

5.         ...088-B

6.         ...209-D

7.         ...656-V

8.         ...587-F

9.         ...983-J

10.       ...441-M

          

Exclosos:

CAP

No acrediten el nivell de català exigit i, per tant, hauran de realitzar la prova:

 1.             ...656-D
 2.             ...656-V
 3.             ...983-J

Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web.

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de la present resolució (tauler o plana web) per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

Segon. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

 • President:

  •  Titular: Josep Arjona Cruz

  • Suplent: Carmen Vuelta Santín

 • Vocals: (Titulars i suplent)

  •      Titular: Joan Plana Sol

  •      Suplent: Xavier Fàbregas Mingullón  

  •       Titular: Xavier Salvadó Vives

  •       Suplent: Francisco Pueyo Gracia

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim del sector públic.

Tercer. Els aspirants que hagin de realitzar la prova de català, són convocats el 22 de novembre de 2017 a les 8:30 del matí a la segona planta de l’Ajuntament de Rodonyà, Plaça Major 1 (Castell).

El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici a la segona planta de l’Ajuntament de Rodonyà, Plaça Major 1 (Castell) el dia 22 de novembre de 2017 a les 10:30 hores. Finalitzada i qualificada la prova es procedirà a la realització de les entrevistes personals als candidats que hagin superat la prova.

Els aspirants admesos seran convocats en crida única, i l'ordre d'actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.

Quart. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la corporació.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

L’alcalde,

Enric Ferré Ginovart